Μεβακο Αρχική σελίδα.

GR EN

Εσπα 2014-2020 επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Ελλαδα 2.0 Σχέδιο Ανάκαμψης
Επιλογές

Διαχείριση Περιβάλλοντος

Η εταιρεία MEVACO A.E. αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, στοχεύει σε μία ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με τη φύση.


Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητες της με τρόπο που να εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη της ρύπανσης και των άλλων ειδικών δεσμεύσεων που προκύπτουν από το πλαίσιο λειτουργίας της, καθώς και την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας αποτελεί τη δήλωση δέσμευσης της εταιρείας για τήρηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.


Η MEVACO A.E. υιοθετεί Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις αρχές του Προτύπου ISO 14001, δεσμεύεται για την τήρηση υποχρεώσεων συμμόρφωσης και τη συνεχή βελτίωσή του, προκειμένου να βελτιώνεται η περιβαλλοντική της επίδοση.


Η Πολιτική της εταιρείας για τη διασφάλιση της Προστασίας του Περιβάλλοντος στηρίζεται στις εξής αρχές:

  • Λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος συμμορφούμενη με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους.

  • Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της παραγωγικής της διαδικασίας.

  • Καθορισμός Αντικειμένων και Σκοπών Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων.

  • Αξιολόγηση και βελτίωση της συνολικής Περιβαλλοντικής της Επίδοσης, με κατάρτιση και υλοποίηση Προγραμμάτων Δράσης για την επίτευξη των συγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων, και πάντα με καθορισμένο χρονικό διάστημα υλοποίησης.

  • Υιοθέτηση συγκεκριμένων κανόνων περιβαλλοντικών ελέγχων στην εσωτερική παραγωγική λειτουργία της.

  • Βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής της συμπεριφοράς ιδιαίτερα σε θέματα Πρόληψης της Ρύπανσης του περιβάλλοντος και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Κινδύνων.

  • Εφαρμογή της δια βίου εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού της σε θέματα Περιβάλλοντος.

  • Προώθηση του ανοικτού διαλόγου και της ενημέρωσης του κοινού σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού.

  • Εδραίωση της έννοιας της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος, το οποίο εμπνέει το ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων στην εταιρεία.

Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εξασφαλίζει ότι οι τεκμηριωμένες Διαδικασίες του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, είναι πλήρως κατανοητές από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, και εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.


Ο Διευθύνων Σύμβουλος, σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας, δεσμεύεται ότι αφ’ ενός θα μεριμνά συνεχώς για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αφ’ ετέρου θα παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτού και τη συνεχή βελτίωσή του.


Ασπρόπυργος, 8/2/2024