Μεβακο Αρχική σελίδα.

GR EN

Εσπα 2014-2020 επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Ελλαδα 2.0 Σχέδιο Ανάκαμψης
Επιλογές

Πολιτική Ποιότητας

1.  Αναγνωρισμένο σύστημα ποιότητας

Το σύστημα ποιότητας, το οποίο είναι διεθνές, διαμορφωμένο σύμφωνα με το ΕΝ ISO 9001, υποστηρίζει τους απαιτητικούς στόχους ποιότητας που έχουμε θέσει. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται για την τήρηση και τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, του Προτύπου 9001:2015 και όλων των εφαρμοστέων Νομοθετικών και Ρυθμιστικών απαιτήσεων.

2.  Εξασφάλιση επιβίωσης
Επενδύουμε  στις πλέον σύγχρονες μεθόδους παραγωγής με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής και άρα του κόστους των προϊόντων μας και ως εκ τούτου τη διατήρηση και επαύξηση του κεκτημένου μεριδίου της αγοράς.

3.  Ικανοποίηση πελατών
Προσβλέπουμε διαρκώς στην ικανοποίηση των πελατών μας, μέσα από την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

4.  Εξασφάλιση αρμονίας, κοινής κατεύθυνσης και κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας

Εξασφαλίζουμε τις δομές μέσα από τις οποίες όλο το προσωπικό να  μπορεί να συμμετάσχει πλήρως στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της εταιρείας, με την υποδειγματική καθοδήγηση και έγκαιρη δράση από τη Διοίκηση, καθώς και την έμπνευση, ενθάρρυνση και αναγνώριση της συνεισφοράς του.

5.  Ασφάλεια και συμβατικότητα με το περιβάλλον
Παράγουμε προϊόντα και χρησιμοποιούμε μεθόδους παραγωγής που να είναι αξιόπιστα, ασφαλή και συμβατά με το περιβάλλον.

6.  Κοινωνική ευθύνη
Εξασφαλίζουμε νέες θέσεις εργασίας, με τη χρησιμοποίηση νέων τεχνικών μεθόδων και λύσεων, κάτι που ανταποκρίνεται στην κοινωνική ευθύνη που φέρουμε προς τους συνεργάτες μας.

7.  Αντιμετώπιση εξόδων και λαθών
Παρακινούμε το προσωπικό να σκέφτεται συνειδητά τα έξοδα, να αποφεύγει τις περιττές δαπάνες και να ελαχιστοποιεί τα σφάλματα τα οποία πρέπει να αποκαλύπτονται άμεσα και να διορθώνονται.

8.  Εκπαίδευση
Εκπαιδεύουμε καταλλήλως το προσωπικό, ώστε να δημιουργούνται οι βάσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών και την ανάπτυξη των συνεργατών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ενεργό συμμετοχή των συνεργατών στη λειτουργία της εταιρείας.


9.  Ανταπόκριση των προμηθευτών στις απαιτήσεις της ποιότητας
Συνεργαζόμαστε με προμηθευτές που μπορούν να υποστηρίξουν ανεπιφύλακτα τους στόχους ποιότητας που έχουμε θέσει.


10. Συνεχής Βελτίωση
Συλλέγουμε και αναλύουμε τα απαραίτητα δεδομένα και πληροφορίες τα οποία θα μας βοηθούν στην λήψη καθημερινών αλλά και στρατηγικών αποφάσεων που θα αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων μας και στη διαρκή βελτίωσή μας σαν Οργανισμού.


Ασπρόπυργος, 8/2/2024

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΣΠ. ΔΕΛΕΝΔΑΣ