Μεβακο Αρχική σελίδα.

GR EN

Εσπα 2014-2020 επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Ελλαδα 2.0 Σχέδιο Ανάκαμψης
Επιλογές

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ MEVACO

Στο πλαίσιο του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου – General Data Protection Regulation GDPR), η MEVACO ABEE, σέβεται το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα των πελατών, του προσωπικού, των προμηθευτών και των μετόχων της και δεν μοιράζεται ή πουλάει σε τρίτους ή εκμεταλλεύεται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, ούτε πρόκειται να το κάνει στο μέλλον, ενώ τα επεξεργάζεται τηρώντας τις αρχές της αναλογικότητας και αναγκαιότητας.


Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τη MEVACO
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της εκτέλεσης των συμβάσεων, των έργων και γενικά των υποχρεώσεων με τους πελάτες και προμηθευτές μας, της διαχείρισης του προσωπικού μας σύμφωνα με την εργατική Νομοθεσία, σε ότι δε αφορά στα δεδομένα των μετόχων, για την ικανοποίηση των υποχρεώσεων της εταιρείας που απορρέουν από την χρηματιστηριακή Νομοθεσία..

Τα παραπάνω δεδομένα είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα για τους σκοπούς που εξυπηρετούν, είναι ακριβή και, όπου απαιτείται ενημερωμένα, ενώ δεν διατηρούνται περισσότερο από όσο απαιτείται από τον σκοπό της επεξεργασίας τους.


Δικαιώματα υποκειμένων
Τα φυσικά πρόσωπα για τα οποία συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μπορούν να εξασκήσουν τα δικαιώματά τους στην ιδιωτικότητα, όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

  • Πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν.

  • Διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή μιας υπηρεσίας.

  • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων τους.

  • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων τους.

  • Φορητότητας των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά τους να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Ασφάλεια επεξεργασίας
Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για την MEVACO. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά (Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας) και τεχνικά μέτρα (Ασφάλεια Πληροφοριών μέσω Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013) για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία και τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων.


Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων
Η MEVACO μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικές με προσωπικά δεδομένα όταν είναι νομικά υποχρεωμένη να το πράξει. Με άλλα λόγια, όταν εμείς, με καλή πίστη, πιστεύουμε ότι το απαιτεί ο νόμος ή για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων μας.


Αλλαγές της Πολιτικής
Η παρούσα Πολιτική υπόκειται σε αναθεωρήσεις και ενημερώσεις. Προκειμένου να είστε ενήμεροι, στο σημείο αυτό θα βρίσκετε πάντα την τελευταία έκδοση.

Για οποιαδήποτε σχετική ερώτηση επικοινωνήστε μαζί μας:
MEVACO
Τηλέφωνο : 2105596623
E-mail: info@mevaco.gr


Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr).