Μεβακο Αρχική σελίδα.

GR EN

Εσπα 2014-2020 επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Ελλαδα 2.0 Σχέδιο Ανάκαμψης
Επιλογές

Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.06.2022

Πρόσκληση για σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  των μετόχων της εταιρείας την 23.06.2022

Συνολικός Αριθμός των Μετoχών και των Δικαιωμάτων Ψήφου

Σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου

Έκθεση Αποδοχών Μελών Δ.Σ

Δελτίο παρουσίας μετόχων

Έκθεση ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ για την εταιρική χρήση 2021

Προτεινόμενη τροποποίηση  άρθρου 5 Καταστατικού της Εταιρείας

Βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου